Novinky / Čipovanie
27.03.12

Dôležité , neprehliadnite !!!!!

Prečo identifikovať psy, mačky, fretky. Dôvodov je mnoho napr.: strata zvieraťa, odcudzenie, jasná identifikácia vlastníka zvieraťa v prípade pohryzenia, ktorý nesie zodpovednosť za svojho psa, vakcinácia proti besnote, evidencia ... Platné spôsoby identifikácie (označenia). Identifikácia zvieraťa je vykonaná buď transpondérom – mikročipom spĺňajúcim normu ISO11784 alebo tetovaním. Tetovanie je platné iba v tom prípade, že je dokázateľné, že bolo vykonané pred 3. júlom 2011 a je riadne čitateľné. POZOR! Psi, mačky, fretky, ktorí sú tetovaní po 3. júli 2011 musia byť dodatočne označení transpondérom - mikročipom. Kedy identifikovať zviera Od 1. novembra 2011 musí byť každý pes, mačka, fretka nezameniteľne označený do 8 týždňov ich veku, alebo pred uvedením na trh, alebo pred prevedením do vlastníctva alebo držby inej osoby. VÝNIMKA Na psov, mačky, fretky, ktorí sa narodili pred účinnosťou zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2007 Z. z.“) (t.j. pred 1.11.2011) sa vzťahuje dvojročné prechodné obdobie v súlade s § 54b ods. 5) zákona 39/2007 Z. z.. Počas plynutia prechodného obdobia, ktoré končí dňom 30. septembra 2013 musia byť psy, mačky alebo fretky označené transpondérom – mikročipom alebo tetovaním Na psy, mačky alebo fretky, ktoré sa uvádzajú na trh, prevádzajú do vlastníctva alebo držby inej osoby sa toto prechodné obdobie nevzťahuje. Napr.: Psíka, ktorý sa narodil 15. mája 2008 stačí označiť do 30. septembra 2013, ale len v tom prípade, ak sa nepredáva. Akonáhle mení zviera vlastníka musí byť označené. Kto vykonáva identifikáciu zvieraťa Aplikáciu transpondéra môže vykonať každý veterinárny lekár, ktorý je aj zodpovedaný za prevedenú aplikáciu transpondéra – mikročipu. Zodpovednosťou veterinárneho lekára je si overiť funkčnosť transpondéru - mikročipu pred aplikáciou a po aplikácii na zvierati. Čítacím zariadením – čítačkou transpondérov – mikročipov. Ako prebieha aplikácia transpondéra Aplikáciou veterinárny lekár zavedie pod kožu na ľavú stranu krku drobný transpondér - mikročip, ktorý vysiela jedinečný číselný kód. Čipovanie svojim priebehom pripomína vakcináciu. Čip je umiestnený v jednorazovej sterilnej striekačke s ihlou, ktorou sa pod kožu aplikuje transpondér - mikročip. Úkon je bezbolestný a trvá asi 2 sekundy. Kto zadáva údaje do Centrálneho registra spoločenských zvierat Informácie o identifikovanom zvierati a jeho vlastníkovi do Centrálneho registra spoločenských zvierat (ďalej len „CRSZ“) zadáva veterinárny lekár, ktorý vykonal identifikáciu zvieraťa. Registráciu zvieraťa, ktoré bolo identifikované transpondérom - mikročipom resp. tetovaním pred účinnosťou zákona č. 39/2007 Z. z. a nie je zatiaľ registrované v CRSZ resp. v SRZ, vykoná veterinárny lekár pri najbližšej vakcinácii proti besnote spolu so zadaním údajov o vakcinácii. Cestovanie so zvieraťom mimo územie Slovenskej republiky (výstavy, návštevy, dovolenky, ...) Psy, mačky, fretky, ktoré cestujú mimo územie Slovenskej republiky musia byť sprevádzané pasom spoločenského zvieraťa v súlade s Nariadením (ES) č. 998/2003 Európskeho Parlamentu a Rady z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat, a ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/65/EHS. Čo je pas spoločenského zvieraťa Pas spoločenských zvierat je úradným dokladom, ktorým vlastník preukazuje identitu zvieraťa, platnosť vakcinácie proti besnote, prípadne iným chorobám prenosných na psy, mačky, fretky. Kto vydáva pas pre zviera Pas spoločenského zvieraťa môže vydať len veterinárny lekár, ktorý je poverený na vydávanie pasov spoločenských zvierat a je zapísaný do Zoznamu poverených veterinárnych lekárov na vydávanie pasov spoločenských zvierat vedenom Komorou veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR. Poverený veterinárny lekár na základe požiadavky klienta vystaví pas spoločenského zvieraťa pre psa, mačku, fretku, ak je platne označený. To znamená transpondérom alebo tetovaním (čitateľným a vykonaným pred 3.7.2011) V prípade, že zviera nie je označené žiadnym z uvedených spôsobov, musí poverený veterinárny lekár pred vystavením pasu zviera najskôr označiť transpondérom - mikročipom. Pokiaľ na zvierati bola vykonaná vakcinácia proti besnote, resp. inej chorobe nepovereným veterinárnym lekárom na vydávanie pasov, nie je táto vakcinácia platná pre účely premiestnenia! Stránky, kde sa nájdete viac informácií: www.crsz.sk www.svssr.sk www.kvlsr.skMartin Kuric
Späť
created by